top of page

Gizlilik Politikası

Son güncellenme: 15/09/2021

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır. İşbu Gizlilik Politikası, üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) ile uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızın bu bağlamda bilgilendirmesi maksadıyla hazırlanmıştır.

Biz, https://akoa.com.tr (bundan böyle “Biz” olarak anılacaktır), veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Bir takım kişisel bilgileriniz; sözleşmenin ifası ve analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir. Aşağıda işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sayılmaktadır. İşbu politika kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır:

  • IP adresiniz ve kullanıcı bilgileriniz (Özellikle; üyelik oluşturulduğu sırada verilen; ad, soyadı, doğum tarihi, T.C Kimlik numarası, telefon numarası ve e-posta adresi gibi tanımlayıcı bilgiler),

  • Kullanıcılardan veya üçüncü kişilerden gelen şikayetleri değerlendirebilmek amacıyla haberleşme ve diğer yazışma içerikleri,

  • Uygulamada ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, uygulama içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla birtakım çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığı ile sağlanan uygulama görüntüleme istatistikleri, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendiren URL, reklam verileri, göz atma geçmişi ve web log bilgileri gibi bilgisayar, telefon, tablet vb. ve bağlantı bilgileri,

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz; verilerin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, uygulama hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikasında yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS ve e-posta gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, hosting servisleri, hukuk büroları gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Bunlara ek olarak çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel veriler, sizlere daha iyi hizmet verebilmek için toplanan uygulama kullanıcı hareketi veriler bu gibi analizler yaparak iş geliştirme sağlayan şirketlere aktarılabilmektedir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü talep ve başvurularınız ile yukarıda sayılan yasal haklarınızı kullanmak üzere akoabilisimreklam@gmail.com adresi üzerinden bizlerle irtibata geçebilirsiniz. Söz konusu talepleriniz otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

İletişim

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle akoabilisimreklam@gmail.com adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

bottom of page