top of page

AKOA BİLİŞİM REKLAM TİCARET LTD. ŞTİ. WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni; Akoa Bilişim Reklam Ticaret Ltd. Şti. (“Veri Sorumlusu”, “Şirket”, “Akoa”)  olarak internet sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

 1. Veri Sorumlusu Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik BilgileriAd, Soyad, (iletişim formuyla bağlantı kurulursa)

İletişim BilgileriE-posta adresi,

 

telefon numarası, sosyal medya hesapları, mesaj içeriği (iletişim formuyla bağlantı kurulursa)

İşlem Güvenliği VerisiIP Adresi, Hedef IP/Alan Adı Kayıtları, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi, Diğer Trafik Verileri (örn. bağlantı zamanı/süresi, iletişim miktarı vb.)

Diğerİnternet sitesi giriş-çıkış logları, Çerez Kayıtları

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 • İnternet sitemiz üzerinden şikayet, talep ve isteklerini ileten ziyaretçilerimizin taleplerinin yanıtlanması, sorunlarının tespiti, giderilmesi ve bu süreçlerde kişiler ile iletişime geçilmesi;

 • İnternet sitemizin güvenliğinin sağlanması;

 • İleride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi;

 • Yetkili resmi kurum veya kuruluşların hukuka uygun olarak talep etmeleri halinde ilgili kurumlara gerekli bildirimlerin resmi yollarla yapılması;

 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

KVKK 4. maddesi uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Şirket tarafından işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, otomatik yöntemlerle veya otomatik olmayan yöntemler ile; Şirket’e ait internet adreslerinde yer alan iletişim formları vasıtasıyla ve sitemizi ziyaret eden kişilerin IP adreslerinin kaydedilmesi suretiyle elde edilmektedir. Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler; Veri sahibinin  Açık Rıza metninde, KVKK’nin 5.maddesinin birinci fıkrası uyarınca vermiş olduğu açık rıza ile, Veri Sorumlusu’nun ilgili yasal düzenlemelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi, Veri Sorumlusu’nun veya Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatlerine uygun hareket edebilmesi hukuki sebepleri kapsamında işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK’da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, Veri Sahibi’nin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili kılınan idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması esnasında mevzuatta öngörülen şekil ve sınırlamalara uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir.

Kişisel verileriniz,

 • Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi veya Şirket’e ait hakların tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere;

 • Müşterilerin şikayetlerinin çözümlenmesi, müşteri taleplerinin karşılanması ve müşteri ile iletişimin sağlanması amaçlarıyla müşterinin bulunduğu lokasyondaki hizmet almakta olduğumuz servislerimize, alt yüklenicilerimize

 • Şirket Çalışanlarına,

 • Bulut Hizmet Sağlayıcılarına

 • Yurt dışı merkezli dış hizmet sağlayıcılarımız ile Veri Sorumlusu’nun kullanmakta olduğu altyapı ve sistemlerinin işleyişi kapsamında bu hizmet sağlayıcılara ve açık rıza vermeniz halinde paylaşılmaktadır.

 • Şirketin bağlı şirketlerine, iştiraklerine, Ana ortak firmalarıyla, İştiraklerimize, grup şirketlerimize, hissedarlarımıza, Ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,

 • Şirketin çalıştığı hukuk bürosuna,

ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

Şirket, kişisel verilerinizin yurtiçinde veya yurtdışında aktarılması durumunda gerekli tüm teknik ve idari önlemleri alır. Verilerin yurtdışına aktarılması şeklindeki veri işleme faaliyeti, ilgili kişinin “açık onayı” alınmak şartıyla gerçekleştirilecektir. Şirket, bu tür üçüncü tarafların aktarılan kişisel verileri korumak için gerekli teknik ve idari önlemleri almasını sağlamak için makul çabayı gösterecektir.

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Veri Sorumlusu, 6698 sayılı Kanun ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ve yalnızca kanunlarda şart koşulduğu ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yargı mercilerinin öngördüğü süreler ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hareket edecektir. Veri Sorumlusu; KVK Kanun’un 13. Maddesine istinaden kişisel verilerinin imha edilmesini talep eden başvuranlara karşı Yönetmelik’in 12. Maddesinden doğan yükümlülüklerini gerektiği şekilde yerine getirecektir.

 1. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

6698 sayılı kanun Madde 11 uyarınca veri sahibi olarak haklarınızı hatırlatmak isteriz. Bu kapsamda aşağıda sayılan haklarınızı belirtilen usul ve yöntemlerle birlikte kullanabilirsiniz.

Başvuru Sahibi, Veri Sorumlusuna aşağıda belirtilen taleplerle başvurmak suretiyle kişisel verilerinin;

1) İşlenip İşlenmediğini Öğrenme,

2) İşlenmişse Bilgi Talep Etme,

3) İşlenme Amacını ve Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığını Öğrenme,

4) Yurt İçinde / Yurt Dışında Aktarıldığı Üçüncü Kişileri Bilme,

5) Eksik / Yanlış İşlenmişse Düzeltilmesini İsteme,

6) KVKK’nın 7. Maddesinde Öngörülen Şartlar Çerçevesinde Silinmesini / Yok Edilmesini İsteme,

7) Aktarıldığı 3. Kişilere Yukarıda Sayılan (5) Ve (6) Bentleri Uyarınca Yapılan İşlemlerin Bildirilmesini İsteme,

8) Münhasıran Otomatik Sistemler ile Analiz Edilmesi Nedeniyle Kullanıcı Aleyhine Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına İtiraz Etme,

9) Kanuna Aykırı Olarak İşlenmesi Sebebiyle Zarara Uğramaları Halinde Zararın Giderilmesini Talep Etme Haklarına Sahiptir.

 1. Veri Sahibi Başvuru Yöntemleri

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Veri Sorumlusuna bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Veri Sorumlusu’na yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; Türkçe başvurular esas alınacaktır.

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

 • Noter vasıtasıyla,

 • İadeli Taahhütlü posta yoluyla,

 • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Veri Sorumlusu kayıtlı elektronik posta adresine    gönderilmek suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz.

Veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi “VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU”  nu bizzat doldurarak yazışma adresine yollayarak ya da güvenli elektronik imza ile doğrulanmış e-mail yoluyla ya da aşağıdaki adrese yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır.

Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.

Başvurunuz üzerine tarafınıza kişisel veri içeren bir cevap verilmesi veya işlenen kişisel verilerle ilgili bir işlem yapılması gerekmesi durumunda, başvuru kimlik tespiti yapılmasına uygun şekilde şahsen, noter kanalıyla veya KEP ile yapılmamışsa, Veri Sorumlusu verilerin yanlış kişilere teslim edilmemesi veya gerçek veri sahibi dışındaki kötü niyetli kişilerce işlem yapılmaması için kimliğinizi doğrulamanız talep edebilecektir.

 

Yazışma Adresi          : ……………..

KEP Adresi                : …………….

Çağrı Merkezi             : …………….

E-posta                       :  ……………

AKOA BİLİŞİM REKLAM TİCARET LTD. ŞTİ. WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİ AÇIK RIZA METNİ

Akoa Bilişim Reklam Ticaret Ltd. Şti. (“Veri Sorumlusu”) kişisel verilerinizi  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)  ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı“) uygun olarak; Web Sitesi Ziyaretçileri Aydınlatma Metni çerçevesinde işlemekte ve muhafaza etmektedir.

Kanun, kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rıza gerekliliğini veya açık rızanın aranmadığı diğer kişisel veri işleme şartlarını düzenlemektedir. Kanun’un 5.2. ile 6.3. maddelerinde düzenlenen ve açık rızanıza başvurulmasına gerek olmayan kişisel veri işleme şartları dışında kalan kişisel veri işleme faaliyetimize konu kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen faaliyetlere konu ürün ve hizmetler ile ilişkilendirilmeniz halinde işleme amaçları ile sınırlı olarak açık rızanıza dayalı şekilde işlenecektir.

Onayınıza sunulan bu açık rıza metni ile aşağıda yer alan faaliyet ve işleme amacı ile sınırlı olarak Veri Sorumlusu’nun kişisel verilerinizi işlemesine izin vermektesiniz. Bu çerçevede, açık rızanıza dayalı olarak Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerinizin işleneceği faaliyetler ve amaçlar aşağıdabelirtilmektedir.

Web Sitesi Ziyaretçileri Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni“) okudum.

Aydınlatma Metni çerçevesinde;

İnternet sitemiz üzerinden şikayet, talep ve isteklerini ileten ziyaretçilerimizin taleplerinin yanıtlanması, sorunlarının tespiti, giderilmesi ve bu süreçlerde kişiler ile iletişime geçilmesi; İnternet sitemizin güvenliğinin sağlanması; İleride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi; Yetkili resmi kurum veya kuruluşların hukuka uygun olarak talep etmeleri halinde ilgili kurumlara gerekli bildirimlerin resmi yollarla yapılması; Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla;

 

 • kimlik bilgilerimin (isim, soy isim)

 • iletişim bilgilerimin (E-posta adresi, telefon numarası, sosyal medya hesapları, mesaj içeriği

 • işlem güvenliği bilgilerimin (cihaz bilgileri, işletim sistemi, IP adres bilgileri, log kayıtları);

 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (“5651 sayılı Kanun“) ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında trafik verilerimin;

 • Kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla hukuki bilgilerimin (adli makamlarla yazışma ve dava/icra dosyası bilgileri);

 

Kanun ve Aydınlatma Metnin’de anılan amaçlarla bağlantılı, ölçülü ve sınırlı şekilde Veri Sorumlusu’nun kullanmakta olduğu altyapı ve bilişim sistemlerinin işleyişi kapsamında işlenmesine, veri sorumlusu çalışanlarına, görevlilerine, yurt içi grup şirketlerine (Veri Sorumlusu ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde yurt içi bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, yurt içi bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting şirketleri, program, bulut bilişim gibi elektronik ortamlara, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Veri Sorumlusu’nun hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılarına fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, aktarılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Veri Sorumlusu tarafından bilgilendirildiğimi ve KVKK çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

Veri Sorumlusu tarafından alınan ve yukarıda belirtilen kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Veri Sorumlusu tarafından;

İş geliştirme hizmetlerinin sağlanması, istatiksel ve teknik hizmetlerin temini ve müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, teknik ve idari altyapı ile elektronik sistemlerin (web sitenin) kurulması, geliştirilmesi, bakımı ile müşteri datalarının tutulması, arşivleme ve depolama amacıyla gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile aktarabilecek olup, burada işleme faaliyetine tabi tutulup saklanabilecektir. Program, bulut bilişim gibi elektronik ortamlara, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Veri Sorumlusu’nun hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu kapsamda kişisel verilerimin yurt dışına aktarılmasına açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Ayrıca Veri Sorumlusu ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Veri Sorumlusu’na bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

bottom of page